Wat is een deelneming?

Van een deelneming is in het algemeen sprake indien een vennootschap in een andere vennootschap deelneemt. Gebruikelijk doordat de deelnemende vennootschap aandelen heeft gekocht die door de deelneming waarin wordt deelgenomen zijn uitgegeven. De deelnemende vennootschap is daardoor aandeelhouder en als zodanig deels (voor het procentuele belang) of volledig eigenaar van de vennootschap waarin wordt deelgenomen.

Afgezien van het spraakgebruik in het economisch verkeer is het uiteraard met oog op de jaarrekening relevant wat de wetgever onder een deelneming verstaat.

In de fiscale wet- en regelgeving is opgenomen de fiscale deelnemingsvrijstelling ter voorkoming van dubbele belastingheffing.

Het resultaat in een vennootschap waarin wordt deelgenomen, is namelijk vrijgesteld van belasting bij de deelnemende vennootschap indien de deelnemende vennootschap vijf of meer procent van de aandelen bezit van de vennootschap waarin wordt deelgenomen. Op grond hiervan kan men stellen dat er fiscaal een deelneming is bij een bezit van vijf procent of meer van de aandelen.

In de bedrijfseconomische jaarrekening geldt op grond van het Burgerlijk Wetboek dat een rechtspersoon een deelneming (participation; op de balans onderdeel van de financiële vaste activa) heeft in een andere rechtspersoon als aan drie criteria is voldaan, te weten:

  • kapitaalverschaffing;
  • duurzaam verbonden;
  • ten behoeve van de eigen werkzaamheid.

Op de balans van de deelnemende rechtspersoon zal het belang in de rechtspersoon waarin wordt deelgenomen worden verantwoord tegen aanschafprijs of tegen de zogeheten actuele waarde (althans voor zover de deelneming niet is geconsolideerd).

Vierde criterium:
Indien de deelnemende rechtspersoon invloed van betekenis uitoefent op het zakelijke en financieel beleid van de rechtspersoon waarin wordt deelgenomen; geldt als hoofdregel (BW2 titel 9 artikel 389) dat deze deelneming door de deelnemende rechtspersoon dient te worden gewaardeerd tegen de zogeheten netto-vermogenswaarde.

De netto-vermogenswaarde van de rechtspersoon waarin wordt deelgenomen, is gelijk aan de waarde van alle bezittingen minus alle verplichtingen van de rechtspersoon waarin wordt deelgenomen (deze waarde dient te worden vastgesteld op basis van de grondslagen van de deelnemende rechtspersoon).

Meer weten? Word een expert!

Schrijf je vandaag nog in voor één van onze financiële trainingen speciaal voor non financials.