Wat is solvabiliteit

De solvabiliteit is de potentie van een onderneming om op lange solvabiliteit termijn al haar schulden te kunnen betalen. Naarmate een onderneming in verhouding tot het eigen vermogen relatief met meer vreemd vermogen is gefinancierd, zal de solvabiliteit kleiner zijn.

Solvabiliteit berekenen

De solvabiliteit is eenvoudig te berekenen met de volgende formule:

Berekening solvabiliteit

Solvabiliteit industriële onderneming

Voor een industriële onderneming geldt wel als norm dat de solvabiliteit minimaal 35% dient te zijn. Bij een dergelijke omvang van de solvabiliteit kan de opbrengst van de bezittingen met 35% tegenvallen alvorens de afbetaling van het vreemd vermogen (de verplichtingen) in het geding komt. Bij een industriële onderneming is een zodanige veiligheidsmarge niet ongewenst. Voor een hoogovenindustrie zou 35% naar alle waarschijnlijkheid zelfs nog te weinig zijn. Ingeval van faillissement is het zeer de vraag of de bezittingen wel 65% procent van de boekwaarde op de balans zullen opbrengen. Wie kan er tenslotte iets beginnen met op maat gemaakte hoogovens, als die hoogovens kennelijk als zodanig niet rendabel zijn.

Solvabiliteit dienstverlenende onderneming

Voor een dienstverlenende onderneming geldt daarentegen als norm dat de solvabiliteit 25% dient te zijn. Een onderneming die over een te kleine solvabiliteit beschikt dient aanvullend eigen vermogen aan te trekken, anders is het namelijk moeilijk om extra vreemd vermogen te verkrijgen. Voor de verschaffers van vreemd vermogen is de hoogte van de solvabiliteit van een onderneming van groot belang bij hun beslissing om al of niet (aanvullend) vreemd vermogen te verstrekken. Bij een te geringe solvabiliteit zullen zij hiertoe niet genegen zijn. Een onderneming kan onder dergelijke omstandigheden in eerste instantie alleen eigen vermogen aantrekken, om zodoende de solvabiliteit te verbeteren. Een andere optie voor het verbeteren van de solvabiliteit is het inhouden van de winst. Het eigen vermogen stijgt immers met de winst, zolang deze niet wordt uitgekeerd. Een onderneming komt echt klem te zitten, indien het vergroten van het eigen vermogen vanwege een te geringe rentabiliteit eveneens niet mogelijk is.

Meer weten? Word een expert!

Schrijf je vandaag nog in voor één van onze financiële trainingen speciaal voor non financials.