• 5 februari 2016

Met ingang van 2016 is de wet- en regelgeving met betrekking tot het opstellen en publiceren van de jaarrekening aangepast. 

Dit biedt wellicht mogelijkheden om de administratieve lastendruk voor uw organisatie te verminderen.

Deze aanpassing van de wet is met terugwerkende kracht geldig voor eerdere boekjaren, dus ook de jaarrekening 2015 kan al goedkoper worden opgesteld. Uw accountant zal er niet vrolijk van worden!

De wetgever heeft in navolging van Europa het begrip microrechtspersoon geïntroduceerd; voor deze rechtspersonen kan het opstellen en publiceren van de jaarrekening aanmerkelijk goedkoper gaan uitvallen.

Wat is een microrechtspersoon?

Een microrechtspersoon is een rechtspersoon die op twee opeenvolgende balansdata, zonder onderbreking nadien op twee opeenvolgende balansdata, heeft voldaan aan twee of drie van de volgende vereisten:

  1. De waarde van de activa (de bezittingen) volgens de balans met toelichting bedraagt, op de grondslag van verkrijgings- en vervaardigingsprijs, niet meer dan € 350.000
  2. De netto-omzet over het boekjaar bedraagt niet meer dan € 700.000
  3. Het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar bedraagt minder dan 10

Bovenstaande is enigszins technisch geformuleerd. Tijdens onze trainingen leggen wij het u graag uit in Jip en Janneke taal bij het onderdeel balanslezen van onze trainingen Financieel management voor niet-financiële managers.

Hoe kan de jaarrekening goedkoper worden?

Ten eerste mag een microrechtspersoon de zogeheten bedrijfseconomische (ook wel geheten commerciële) jaarrekening opstellen op fiscale grondslagen. Dit is de jaarrekening welke dient opgesteld te worden voor de Kamer van Koophandel (de KVK). Dus het is voor een microrechtspersoon toegestaan om de jaarrekening voor de KVK en de fiscale aangifte (de jaarrekening voor de fiscus) op dezelfde manier op te stellen. Dat scheelt aanmerkelijk in de kosten, want er hoeven geen twee compleet verschillende rapporten meer te worden opgesteld. Uw accountant is overigens niet gauw geneigd daar toe over te gaan; want die ziet zijn inkomen dalen! Maar weet dan dat u de opdrachtgever bent en dan geldt het aloude “wie betaalt bepaalt”.

Ten tweede kan de microrechtspersoon volstaan met een veel beknoptere toelichting. Er hoeft nauwelijks nog iets te worden toegelicht, hetgeen ook tot minder werk leidt voor uw accountant en ook dit aspect leidt dus tot een kostenbesparing voor uw organisatie.

Bij de Kamer van Koophandel hoeft de microrechtspersoon slechts een beknopte balans te deponeren. Dit brengt met zich mee dat derden veel minder inzicht hebben in het reilen en zeilen van uw organisatie.

Trainingen Financieel management voor niet-financiële managers
We zien u graag deelnemen aan onze trainingen Financieel management voor niet- financiële managers, Jaarrekening lezen en Finance for non financials. Wij zullen dan met plezier het een en ander nader toelichten onder het motto “elke euro besparing is extra beschikbaar als werkkapitaal voor het floreren van uw organisatie”.