De invoering van IFRS 16 heeft grote rapportagegevolgen voor ondernemingen met veel off balance contracten, zoals lease-, huur- en inhuurovereenkomsten. Richard Take, docent van de opleiding Leasing Management van NIVE Opleidingen, verwacht dat de veranderingen zeker in een aantal sectoren hard zullen aankomen. In met name de retail, transport en de luchtvaart, daarnaast bij vastgoedhuurders en indirect ook bij verhuurders zijn de gevolgen groot. Hoe zit het nu precies met IFRS 16 en leasing?

Huur en operationele lease op de balans? Hoe zit dat?

Met ingang van 1 januari 2019 gaat IFRS 16 in, de nieuwe leasestandaard. De kern van de standaard is dat de organisatie nagenoeg alle contracten waaruit verplichte financieringsuitgaven voortvloeien ‘on balance’ moet verwerken. Voor huurders en partijen die operationeel leasen kunnen de jaarrekeningtechnische gevolgen daarvan groot zijn. De balans, de resultatenrekening, het kasstroomoverzicht en het overzicht van de mutaties in het eigen vermogen veranderen. Ook ratio’s aangaande rentabiliteit, solvabiliteit, kasstroom en liquiditeit zullen veelal materieel veranderen (lees verslechteren).

Take: “Als gevolg van de invoering van IFRS 16 veranderen vrijwel alle ratio’s. Denk daarbij aan: RONCE, EBITmarge, Solvabiliteit, ICR, DSCR, Debt/Ebitda en de ratio’s over de statische liquiditeit. De businessimpact wordt ernstig onderschat, met name voor wat betreft de huurcontracten van vastgoed. Volgens de nieuwe regelgeving moet de organisatie deze volledig op de balans verantwoorden, tegen de contante waarde van de huurstromen.”

Geen onderscheid meer

Onder IFRS 16 wordt nog slechts één type lease onderscheiden. Het classificeren van de overeenkomst als operationele- of als financiële lease komt volledig te vervallen. Op een paar uitzonderingen na worden alle financiële verplichtingen uit contracten die voorheen onder operationele lease of huur vielen gepassiveerd. De tegenwaarde moet de organisatie als gebruiksrecht onder de vaste activa boeken. Het gebruiksrecht wordt vervolgens afgeschreven over de economische levensduur. Daarbij moeten de afschrijvingen adequaat worden toegerekend aan de juiste perioden, conform het matchingprincipe dat vrijwel altijd lineair is. De rentelasten over de schuld worden evident als rentelasten geboekt. De aflossing zorgt voor een waardedaling van de verplichting.

Voor wie?

Take verwacht dat de gevolgen van IFRS 16 ook gaan gelden voor ondernemingen die rapporteren op basis van BW2titel9/RJ. “Het is aannemelijk dat de RJ de nieuwe lease IFRS 16 zal herschrijven naar een Richtlijn die dezelfde uitwerking heeft op de balans, resultatenrekening en het kasstroomoverzicht als IFRS 16.”

Welke gevolgen heeft IFRS 16 voor uw organisatie? Met deze 11 vragen krijgt u een duidelijk beeld.

1. Weet u welke contracten een lease/ huur bevatten?
2. Heeft u een database met alle leases/ huren?
3. Heeft u de systemen en processen beschikbaar om de lease/ huur-activa en leaseverplichtingen te kunnen berekenen?
4. Zijn uw huidige toelichtingen met betrekking tot operationele leases/ huren accuraat en compleet?
5. Kunt u uit uw huidige contracten de bijkomende kosten (alles boven de financieringsuitgaven) herleiden?
6. Heeft de toepassing van IFRS 16 gevolgen voor uw ratio-convenanten?
7. Begrijpt u de impact van de nieuwe standaard op uw sale en leaseback transacties?
8. Wat zijn de gevolgen van de nieuwe standaard op uw berekende rentabiliteit?
9. Wat zijn de gevolgen van de nieuwe standaard op uw berekende solvabiliteit?
10. Wat zijn de gevolgen van de nieuwe standaard op uw kasstroom ratio’s (DSCR/ Debt to Ebitda) en KPI’s?
11. Wat zijn de gevolgen voor de intertemporele vergelijkbaarheid van de cijfers?

Over Richard en Kees

Benieuwd naar de biografieën van Richard Take en Kees de Jong?

Bekijk ze hier

Cedeo geaccrediteerd

Bureau Kees Horden is Cedeo gecertificeerd voor zowel maatwerk bedrijfsopleidingen als opleidingen met open inschrijving. Het Cedeo is een onafhankelijke instantie die klanttevredenheidsonderzoeken uitvoert onder de klanten en deelnemers van opleidingsinstituten. In september 2015 heeft het laatste onderzoek plaatsgevonden met voor Bureau Kees Horden een gemiddelde score van 9.0.

Lees meer >

Bureau Kees Horden: specialist in financieel management voor niet-financiële managers.